Orientis Classic

Wonders of China – 12 Days

Wonders of China Duration: 12 Days 11 Nights Shanghai – Suzhou – Luzhi – Guilin – Longsheng – Yangshuo – Xi’an – Beijing

Panda Discovery – 14 Days

Panda Discovery Duration: 14 Days 13 Nights Shanghai – Suzhou – Guilin – Yangshuo – Chengdu – E’meishan – Xian – Beijing

China Classic – 9 Days

China Classic Duration: 9 Days: 8 Nights Shanghai – Suzhou – Luzhi – Xi’an – Beijing

China and Hong Kong Landscape – 14 Days

China & Hong Kong Landscape Duration: 14 Days 13 Nights Beijing – Shanghai – Hangzhou – Xi’an – Guilin – Yangshuo – Hong Kong